Meraj Persian Gulf

شک مکن توهم...

روزانه متوسط ۱۲نوزاد در جهان اشتباهی به خانواده هایشان تحویل داده می شود.(حالا می فهمم چرا رنگ پوستم تیره است)