Stranded whale 

کارشناسان دریایی نهنگی ۸۰۰متری در ساحل خور هامبر شرق یورکشایر یافتند. 

به گفته کارشناسان این نهنگ از نمونه نهنگ زن است که در دنیا یافت می شود. 

در بیست سال گذشته در ساحل انگلستان فقط سه نهنگ دیده شده. 

بعضی ها بر این باورند که این نهنگ زن دست به خود کشی زده کیرستن اسمیت کارشناس 

حیات وحش دریاهای شمالی گفت: نهنگ ها برای یافتن غذا به جاهای کم عمق می روند و اسیر جزر و مد میشوند.